Huisregels

Het Digitaal Kennisplatform Scholenprogramma Groningen (hierna genoemd Het Platform) heeft als doel:

 • het documenteren en uitwisselen van kennis, nieuws en ervaringen ten behoeve van het bouwkundig versterken en nieuwbouw van schoolgebouwen.
 • professionele kennis inbrengen, o.a. op het gebied van (nieuwe) onderwijsconcepten, aardbevingsbestendig bouwen en krimpproof en duurzaam bouwen.
 • het ontmoeten van andere professionals binnen het vakgebied en het informeren van burgers.

 

Huisregels

Wij hopen dat u op deze website uw actieve bijdrage wilt leveren, zodat we samen een mooi kennisplatform kunnen opbouwen. Om dit Platform relevant te houden en te voldoen aan wet- en regelgeving, hanteren wij een aantal huisregels voor het plaatsen van informatie op dit Platform:

 1. U geeft uw eigen naam op bij het aanmaken van een account en het gebruik van uw profiel.
 2. Gebruik van het account is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan om uw account door derden te laten gebruiken of voor derden beschikbaar te maken. Als u merkt dat een derde gebruik maakt van uw account, meld dat dan onmiddellijk aan Het Platform.
 3. Het besloten gedeelte van deze website is een communicatieplatform. Dat houdt in dat gegevens, communicatie en bijdragen toegankelijk kunnen zijn voor andere gebruikers.
 4. Het is niet toegestaan om bijdragen of reacties te plaatsen die als strafbaar, onrechtmatig, misleidend, haatdragend, bedreigend, beledigend of kwetsend kunnen worden gekwalificeerd, of waarmee inbreuk wordt gemaakt op de privacy of rechten van anderen.
 5. Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor het verzamelen van persoonsgegevens of andere gebruiksinformatie. Het is evenmin toegestaan informatie met een commercieel karakter te plaatsen of te verspreiden, zoals advertenties.
 6. Als u in strijd handelt met deze huisregels is Het Platform bevoegd om door u geplaatste of verspreide inhoud te verwijderen en uw account met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen. Het Platform heeft aanvullend het recht de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade en kosten op de gebruiker te verhalen. Het Platform is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten of beëindigen van het account.
 7. Ondanks dat wij veel aandacht aan onze website besteden, kan het voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of een klacht heeft. Wij stellen het erg op prijs als u dan een e-mail stuurt naar contact@scholenprogrammagroningen.nl, zodat we dit samen kunnen oplossen.

 

 

 

 

Plaatsen van bijdragen en reacties

 1. U kunt aan deze website bijdragen door kennis, nieuws, informatie over bijeenkomsten en ervaringen te delen. Zowel het plaatsen van tekst als het uploaden van documenten, afbeeldingen en video- of audiofragmenten is mogelijk.
 2. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw bijdrage of reactie. U verklaart en staat er jegens Het Platform voor in dat u het recht en de bevoegdheid heeft om deze inhoud openbaar te maken en de hieronder genoemde rechten te verlenen aan Het Platform en dat deze inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden.
 3. U vrijwaart Het Platform tegen alle aanspraken van derden in verband met door u geplaatste inhoud en zal Het Platform alle kosten en schade vergoeden die van dergelijke aanspraken het gevolg zijn.
 4. Bijdragen en reacties zijn zichtbaar voor alle geregistreerde gebruikers van de website. Het Platform kan niet worden aangesproken op onvolledigheid of onjuistheid van door gebruikers geplaatste inhoud.
 5. De gebruiker verleent Het Platform de onbeperkte en niet-opzegbare bevoegdheid om door hem of haar geplaatste inhoud te verveelvoudigen en openbaar te maken in het kader van de activiteiten van Het Platform. Het Platform is te allen tijde onbeperkt bevoegd om geplaatste inhoud aan te passen of te verwijderen.

 

Beëindigen account

 1. U kunt te allen tijde uw account opzeggen en uw profiel op de website (laten) verwijderen. U heeft hierbij de mogelijkheid ervoor te kiezen dat uw bijdragen en reacties na verwijdering van uw profiel, al dan niet geanonimiseerd, zichtbaar zullen blijven.
 2. Het Platform is te allen tijde gerechtigd om het account van de gebruiker op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

 

Overige bepalingen

 1. Het Platform is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van bekendmaking op de website en vervangen de oudere versie met onmiddellijke ingang.
 2. Op het gebruik van deze website is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van deze website of deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 3. Het is niet toegestaan om enig onderdeel van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens zoals voorzien in de Auteurswet.
 4. Het Platform en haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De gebruiker mag deze beveiliging niet verwijderen, ontwijken of omzeilen.
 5. Het is de gebruiker niet toegestaan om onderdelen van de programmatuur van deze website geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur die niet door Het Platform ter beschikking is gesteld. Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van programmatuur van deze website is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voor zover deze handelingen volledig vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat.
HomeLocatiesThema'sNieuwsOver dit platform
Bijdragen